Hollywoods Samfällighet består av 98 fastigheter. Som husägare är du också delägare i samfällighetens mark och byggnader. Den består av grönytor och lekplatser på fyra innergårdar, områdets asfalterade vägar med belysning, soptunnor samt parkeringsplatser och garage. Allt detta är vårt att gemensamt förvalta, sköta och underhålla.

Samfälligheten förvaltas av en styrelse på sju personer. Varje år hålls en årsstämma i februari dit alla medlemmar kallas och där du kan göra din röst hörd. Du kan också vid behov skriva en motion till styrelsen.

Vår målsättning är att gemensamt arbeta för en bra boendemiljö och att hålla nere föreningens kostnader. Det gör Du bland annat genom att ställa upp på städdagar, sanda vid behov på vintern och klippa gräs på sommaren på den yta du tilldelas under dina veckor. På varje gård turas vi om att ha gårdsansvar två hushåll i taget. Se vidare under fliken gårdsansvar.

Varje hushåll betalar en avgift till samfälligheten var tredje månad. Den ska räcka till både löpande utgifter och underhåll. Genom att vi alla hjälps åt att själva sköta samfälligheten kan vi hålla kostnaderna nere. En välskött boendemiljö betingar oftast ett högre pris den dag Du ska sälja. Under tiden du bor här förvaltar du den gemensamma miljön – kom ihåg att en del av den är ditt eget kapital!