Parkering och hastighet

Parkeringsplatserna är i första hand avsedda för besökande släkt och vänner. Du skall därför i första hand använda dig av ditt garage. Har man i ett hushåll 2 bilar så skall den andra bilen använda en vitmålad parkeringsruta.

All parkering utanför parkeringsrutorna är strängt förbjudet, tänk på utryckningsfordon måste kunna ta sig fram. Max tillåten parkeringstid i parkeringsrutorna är 72 timmar!

Området är i huvudsak bilfritt, men i vissa situationer kan Du behöva köra in bilen till Din fastighet. I allas intresse vädjar vi till Dig att detta sker endast då det är nödvändigt och med mycket låg hastighet! Om Du av någon anledning har kört in, ber vi Dig snarast flytta bilen till garage eller parkeringsruta, andra vill kanske fram, inte minst vintertid då plogbilen behöver komma fram. Även utryckningsfordon måste kunna komma fram.

Snöröjning

Snöröjningen och sandning vintertid handhas av entreprenör. Om extra sandning behövs ombesörjes detta av oss medlemmar, 1 st sandningsmaskin finns vid varje kvartersgård.

Uppsopning av sand på våren görs med maskin. Då måste samtliga P-platser vara tomma samt varje boende ha sopat ut grus från kanterna på gångvägarna utanför sin fastighet. Du meddelas via gårdsansvariga eller styrelsen om datum när sopningen skall ske.