Föreningens ekonomi handhas av kassören, under överinseende av ordförande och revisorer.

Den kvartalsavgift Du betalar används till att betala en del av din vattenförbrukning (125m³), kostnaden för snöröjning, inköp av sand för sandning, sopning, elavgifter för garage och gatubelysning, samfällighetsavgift för kvartersgårdar, att underhålla och i viss mån utrusta lekplatser samt att hålla alla gemensamhetsanläggningar försäkrade.

Inte minst används en del av Din kvartalsavgift till att upprätta en fond, att användas i akuta situationer för att i sådana lägen slippa extradebitering. En sådan situation kan t ex vara reparation av vägar, vattenläckage, utebelysning mm. Fonden används också för underhåll enligt plan för gemensamhets-anläggningar.