Föreningens ekonomi handhas av kassören, under överinseende av ordförande och revisorer.

Den kvartalsavgift Du betalar används till att betala en del av din vattenförbrukning, kostnaden för snöröjning, inköp av sand för sandning, sopning, elavgifter för garage och gatubelysning, samfällighetsavgift för kvartersgårdar, att underhålla och i viss mån utrusta lekplatser samt att hålla alla gemensamhetsanläggningar försäkrade.

Inte minst används en del av Din kvartalsavgift till att upprätta en fond, att användas i akuta situationer för att i sådana lägen slippa extradebitering. En sådan situation kan t ex vara reparation av vägar, vattenläckage, utebelysning mm. Fonden används också för underhåll enligt plan för gemensamhets-anläggningar.