Kategori: Årsstämma

Skyddad: Årsstämma 2018-02-22

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Skyddad: Presentation angående garagen från årsmötet

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Skyddad: Protokoll Årsstämman 2017

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan:

Årsstämma 2017

Onsdagen den 22 februari 2017, kl 19.00
Södra Kvartersgården, Hollywoodvägen 44

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Röstlängdens* och dagordningens godkännande
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Kallelsens godkännande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Ansvarsfrihet för Styrelsen
 10. Styrelsens information och propositioner
 11. Medlemmarnas motioner och Styrelsens yttranden över dessa
 12. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Presentation av gårdsansvariga för 2017
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats och tid för stämmoprotokollets tillgänglighet
 19. Stämmans avslutande

 

Handlingar till årsstämman finns publicerade här, lösenordet finns i det material som har delats ut. Kontakta ordforande@hollywoodvagen.se om du saknar lösenord.

 

Fullmakt

* Beträffande röstlängd gäller bl.a.

 • att personer som gemensamt äger en fastighet, tillsammans har en röst.
 • att i de fall båda makarna eller sammanboende står som ägare till fastigheten och endast den ena parten är närvarande, så fordras en fullmakt från den andra parten.
 • att röstning får utövas genom ombud med fullmakt – dock att ombud inte får företräda mer än ett annat hushåll.
 • att röstning får utövas endast av den som fullgjort sina betalningsskyldigheter till föreningen.

Ladda ner fullmakt

Skyddad: Handlingar till årsstämman 2017

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: